Amsterdam imgAgatti Island
18 May 20 1 Traveller Economy
Modify

08:05

23h 50mvia FRA

via FRA

23h 50m

11:25+1day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

10:05

21h 50mvia FRA

via FRA

21h 50m

11:25+1day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

11:15

43h 20mvia MUC

via MUC

43h 20m

10:05+2day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

14:50

39h 45mvia FRA

via FRA

39h 45m

10:05+2day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

15:40

38h 55mvia MUC

via MUC

38h 55m

10:05+2day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

17:15

37h 20mvia MUC

via MUC

37h 20m

10:05+2day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

18:30

36h 05mvia FRA

via FRA

36h 05m

10:05+2day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

19:40

34h 55mvia FRA

via FRA

34h 55m

10:05+2day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

20:50

33h 45mvia KUL

via KUL

33h 45m

10:05+2day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

21:20

33h 15mvia MUC

via MUC

33h 15m

10:05+2day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details