Bucharest imgAgatti Island
18 May 20 1 Traveller Economy
Modify

06:05

26h 50mvia CDG

via CDG

26h 50m

11:25+1day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

06:10

26h 45mvia FRA

via FRA

26h 45m

11:25+1day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

08:00

24h 55mvia LHR

via LHR

24h 55m

11:25+1day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

12:45

42h 50mvia MUC

via MUC

42h 50m

10:05+2day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

13:50

41h 45mvia FRA

via FRA

41h 45m

10:05+2day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

18:25

37h 10mvia FRA

via FRA

37h 10m

10:05+2day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

19:25

36h 10mvia MUC

via MUC

36h 10m

10:05+2day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details