Budapest imgAgatti Island
18 May 20 1 Traveller Economy
Modify

06:00

25h 55mvia CDG

via CDG

25h 55m

11:25+1day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

06:00

25h 55mvia CDG

via CDG

25h 55m

11:25+1day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

06:15

25h 40mvia FRA

via FRA

25h 40m

11:25+1day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

07:45

24h 10mvia LHR

via LHR

24h 10m

11:25+1day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

09:35

22h 20mvia FRA

via FRA

22h 20m

11:25+1day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

09:45

44h 50mvia CDG

via CDG

44h 50m

10:05+2day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

12:15

42h 20mvia CDG

via CDG

42h 20m

10:05+2day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

13:25

41h 10mvia MUC

via MUC

41h 10m

10:05+2day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

14:45

39h 50mvia FRA

via FRA

39h 50m

10:05+2day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

16:30

38h 05mvia MUC

via MUC

38h 05m

10:05+2day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

18:30

36h 05mvia FRA

via FRA

36h 05m

10:05+2day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

19:15

35h 20mvia FRA

via FRA

35h 20m

10:05+2day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

19:50

34h 45mvia CDG

via CDG

34h 45m

10:05+2day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

20:20

34h 15mvia MUC

via MUC

34h 15m

10:05+2day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details