Helsinki imgAgatti Island
18 May 20 1 Traveller Economy
Modify

06:30

26h 25mvia FRA

via FRA

26h 25m

11:25+1day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

07:40

25h 15mvia FRA

via FRA

25h 15m

11:25+1day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

09:25

46h 10mvia CDG

via CDG

46h 10m

10:05+2day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

12:15

43h 20mvia CDG

via CDG

43h 20m

10:05+2day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

12:50

42h 45mvia MUC

via MUC

42h 45m

10:05+2day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

13:30

42h 05mvia FRA

via FRA

42h 05m

10:05+2day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

16:20

39h 15mvia CDG

via CDG

39h 15m

10:05+2day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

18:20

37h 15mvia FRA

via FRA

37h 15m

10:05+2day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

19:40

35h 55mvia MUC

via MUC

35h 55m

10:05+2day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details

20:15

35h 20mvia CDG

via CDG

35h 20m

10:05+2day

Meals included

Meals included

Refundable

Refundable

Flight Details